Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowizkowe w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

Kto powinien zostać zaszczepiony?

 
Aby zapewnić maksymalną ochronę przed zachorowaniem u osoby szczepionej oraz w jego otoczeniu szczepienia powinny obejmować jak największą grupę osób. Takie postępowanie prowadzi do ograniczenia lub eliminacji przenoszenia się drobnoustrojów pomiędzy ludźmi.

Wszystkie zdrowe dzieci i młodzież powinny zostać obowiązkowo zaszczepione zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. W Programie zawarte szczepionki zabezpieczające przed szczególnie groźnymi chorobami wieku dziecięcego. Szczepienia również zaleca się zdrowym osobom dorosłym w celu rutynowego uodpornienia lub wzmocnienia odporności (np. szczepienie p/WZW typu B, p/tężcowi). Dla osób z grup podwyższonego ryzyka decyzję o zaszczepieniu podejmuje lekarz w oparciu o listę szczepionek obowiązkowych lub zalecanych (np. szczepienie p/Streptococcus pneumoniae, p/ospie wietrznej, p/WZW A, p/WZW B). Kobiety w wieku rozrodczym powinny się szczepić w celu zapobiegania zakażeniom wrodzonym (np. różyczka wrodzona). Powinno się zaszczepić osoby, które w przypadku zachorowania stanowią źródło zakażenia wielu osób (dzieci z domów dziecka, pensjonariusze domów opieki, osoby wykonujące zawody medyczne, itp.). Szczepienia zalecana osobom podróżującym do krajów tropikalnych.
 

KALENDARZ SZCZEPIEŃ

Szczepienia w pierwszej dobie życia w Przychodni Św. Ojca Pio w Gdańsku

 ' Poliomyelitis oznacza ostre nagminne porażenie dziecięce.
 '' WZW typu B oznacza wirusowe zapalenie wtroby typu B
 ''' Hib oznacza inwazyjne zakażenie Haemofilus influenzae typu B

 
 
UWAGA!!!
Zgodnie z & 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych ( Dz. U. Nr.182.poz.1086 ) w przypadku dzieci ,które nie ukończyły 6.roku życia,szczepienie można przeprowadzić jedynie w obecności osoby sprawującej prawną pieczę nad dzieckiem albo jego opiekuna faktycznego.
Opiekunem faktycznym  jest osoba sprawująca ,bez obowiązku ustawowego,stałą opiekę nad pacjentem , który ze względu na wiek ,stan zdrowia , albo stan psychiczny wymaga takiej opieki.
 
Zdaniem Sądu ,warunek ten nie jest więc spełniony ,gdy  osoba opiekuje się małoletnim periodycznie (np. w danym dniu tygodnia) w pewnych okresach ,dotyczy to również babci  jeśli jej wizyta z dzieckiem ma charakter doraźny, bo rodzice w pracy.  Natomiast może nią być niania ,która codziennie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
 
Dziecko powyżej 6 roku życia może na szczepienie przyprowadzić dowolna osoba ,ale osoba sprawująca prawną pieczę musi być uprzednio powiadomiona o wykonywanym szczepieniu i musi wyrazić na nie pisemną zgodę.